دوچرخه سواری۹۶

 

 

تیم دوچرخه سواری پیشگامان

 

لیست نفرات کادر و بازیکنان تیم:

سرمربی:سیدمصطفی سیدرضایی سرپرست: سیدمحمد سیدرضایی  مکانسین: محمدمهدی حضوری 
آروین معظمی گودرزی محمد رجبلو سیدمعزالدین سیدرضایی 
محمد دانشور   امیر کلاه دوز  رضا حسینی 
حمید  بیک خورمیزی مهدی سهرابی محمد گنج خانلو